DIGAR      DEA     ERB     ISE     ISIKUD/KOLLEKTIIVID     Andmekaevurile     Näited

Sissejuhatus

Siin on üks tekstiotsingu kasutusnäidis. Näiteks võib meid huvitada, kuidas kajastati eri energiaallikaid 20. sajandi alguses Eestis. Võimalike küsimuste hulk on suur, siin keskendume lihtsamaile neist. Näidise juures on koodinäidised, mis võimaldavad sarnaseid otsinguid dea.digar.ee avatud kogudest teha.

Ligipääs

dea.digar.ee avatud materjalid on hoiustatud ETAIS serverisse. Neile pääseb ligi ETAIS serveri Jupyter keskkonna kaudu https://jupyter.hpc.ut.ee/. Praegu on ligipääsuks tehtud R-i pakett, mis 1) avab kerge vaevaga metaandmed, 2) võimaldab teha sihipäraseid valimeid tervikkogust, 3) võimaldab koondada tekste otsingusõnade alusel ja 4) võimaldab vaadata otsingute lähemat konteksti.

Kasutajanime saab küsida data@nlib.ee. Sisse logimisel töötavad ETAISi või UT arvutuskeskusega seotud kasutajanimed.

Paketi käivitamine

Artiklite ligipääsuks tehtud käsud on vormistatud hetkel R-i paketina. Selle kasutamiseks tuleks avada Jupyteri keskkonnas uus Notebook, seades kerneliks R-i pakutud versiooni. Failide ligipääsuks tuleb paigaldada notebooki pakett digar.txts järgnevate käskudega. Kuna Jupyter keskkonnas on administratsiooniõigused piiratud, tuleb see pakett paigaldada kohalikku kataloogi. Teeme kõigepealt kataloogi R_pckg ja installime sinna digar.txts paketi. Muid pakette pole vaja uuendada. Seejärel käivitame installitud paketi library() käsuga, lisades parameetri installfailide asukoha kohta.

dir.create("~/R_pckg")
## Warning in dir.create("~/R_pckg"): '/gpfs/space/home/ptinits/R_pckg' already
## exists
remotes::install_github("peeter-t2/digar.txts",lib="~/R_pckg/",upgrade="never")
library(digar.txts,lib.loc="~/R_pckg/")

Andmetega mugavaks ringikäimiseks tuleb käivitada veel mõned paketid. Järgmises juhendis kasutame tidyverse pakette andmete muundamiseks ja tidytext lisapaketti lihtsamaks tekstitöötluseks.

library(tidyverse)
library(tidytext)

Andmed

Esimese asjana tahame me kätte saada ülevaate kollektsiooni sisust. Viimase versiooni kollektsiooni sisust loeb sisse käsk get_digar_overview(). Salvestame selle muutujasse all_issues. Ja vaatame seejärel esimest 5 rida seal.

all_issues <- get_digar_overview()
## [1] "Issue metadata read"
all_issues %>% head(5) %>% select(1:10) %>% knitr::kable()
keyid DocumentID DocumentTitle DocumentType dateraw date month year decade language
AKabiline AKabiline201710 Abiline : [ajakiri] PERIODICAL 201710 2017-10-01 10 2017 2010 Estonian
AKabiline AKabiline201804 Abiline : [ajakiri] PERIODICAL 201804 2018-04-01 4 2018 2010 Estonian
AKagraarteadus AKagraarteadus201706 Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaann PERIODICAL 201706 2017-06-01 6 2017 2010 Estonian
AKagraarteadus AKagraarteadus201712 Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaann PERIODICAL 201712 2017-12-01 12 2017 2010 Estonian
AKagraarteadus AKagraarteadus201806 Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaann PERIODICAL 201806 2018-06-01 6 2018 2010 Estonian

Valimi loomine

Me võime valida välja oma valimi uurides kollektsiooni sisu põhjalikult. Siin näites võtame aluseks ajalehed, mis on ilmunud 1880 ja 1940 aasta vahel.

subset <- all_issues %>%
  filter(DocumentType=="NEWSPAPER") %>%
  filter(year>1880&year<1940)

Vaatame valimi 5 esimest rida.

subset %>% head(5) %>% select(1:10) %>% knitr::kable()
keyid DocumentID DocumentTitle DocumentType dateraw date month year decade language
aadressleht aadressleht19290906 Aadressleht NEWSPAPER 19290906 1929-09-06 9 1929 1920 Estonian
aadressleht aadressleht19290907 Aadressleht NEWSPAPER 19290907 1929-09-07 9 1929 1920 Estonian
aadressleht aadressleht19290908 Aadressleht NEWSPAPER 19290908 1929-09-08 9 1929 1920 Estonian
aadressleht aadressleht19290910 Aadressleht NEWSPAPER 19290910 1929-09-10 9 1929 1920 Estonian
aadressleht aadressleht19290911 Aadressleht NEWSPAPER 19290911 1929-09-11 9 1929 1920 Estonian

Selle kriteeriumi järgi leiame 626 erinevat lehte, kus kõige enam on Postimehe numbreid - 15363.

subset %>% count(keyid,sort=T)
##              keyid   n
##  1:        postimeesew 15363
##  2:        paevalehtew 10831
##  3:     revelskieizvestija 7209
##  4:          wabamaa 5860
##  5:          sakalaew 5613
## ---                 
## 622: voitluseleprovokatsiooniga   1
## 623:            voog   1
## 624:       voorasteejuht   1
## 625:    wabaeestierakondliku   1
## 626:    walgjoewaatlejatapa   1

Et tagada tasakaalustatust valimis, valime välja ainult ühe lehe, millel on siin hea ajaline kate, Postimehe. Selleks saame täpsustada oma valimit seades piiranguks veel, et key peab võrduma nimega "postimeesew", mis on selle lehe kood andmebaasis. Võime vaadata jälle esimest 5 rida valimist, mis on nüüd Postimehe erinevad numbrid.

subset <- all_issues %>%
  filter(DocumentType=="NEWSPAPER") %>%
  filter(year>1880&year<1940) %>%
  filter(keyid=="postimeesew")
subset %>% head(5) %>% select(1:10) %>% knitr::kable()
keyid DocumentID DocumentTitle DocumentType dateraw date month year decade language
postimeesew postimeesew18860101 Postimees NEWSPAPER 18860101 1886-01-01 1 1886 1880 Estonian
postimeesew postimeesew18860104 Postimees NEWSPAPER 18860104 1886-01-04 1 1886 1880 Estonian
postimeesew postimeesew18860111 Postimees NEWSPAPER 18860111 1886-01-11 1 1886 1880 Estonian
postimeesew postimeesew18860118 Postimees NEWSPAPER 18860118 1886-01-18 1 1886 1880 Estonian
postimeesew postimeesew18860125 Postimees NEWSPAPER 18860125 1886-01-25 1 1886 1880 Estonian

Andmestikus on metaandmeid kokku kahel kihil. Esimesel kihil on kõikide ajalehenumbrite metainfo. Neid on kokku 353163. Edasi võime vaadata metainformatsiooni iga artikli kohta. See on jaotatud väiksematesse failidesse, et ei peaks kogu andmestikku korraga sisse lugema. Käsk get_subset_meta() kogub teatud alahulga artiklite kohta metainformatsiooni ja salvestab selle muutujasse.

Me saame edasiste analüüside lihtsustamiseks salvestada ta ka eraldi faili 'subset_meta_postimeesew1.tsv'

subset_meta <- get_subset_meta(subset)
#write_tsv(subset_meta,"subset_meta_postimeesew1.tsv")

Soovi korral saame me lugeda selle andmestiku eraldi failist ja ei pea enam serverist seda küsima. Selleks veendume, et meie töökataloog on õiges kohas ja siis loeme muutujasse subset_meta andmed failist. Kui me võtsime need andmed juba serverist, siis pole failist lugemine meile hädavajalik.

#subset_meta <- read_tsv("subset_meta_postimeesew1.tsv")
subset_meta %>% head(5) %>% select(1:6) %>% knitr::kable()
.id docid LogicalSectionFirstPageID LogicalSectionID attrs LogicalSectionTitle
1 postimeesew18860101 postimeesew18860101.1.1 postimeesew18860101.2.1 1 Päismik
1 postimeesew18860101 postimeesew18860101.1.1 postimeesew18860101.2.2 2 Heretus.
1 postimeesew18860101 postimeesew18860101.1.1 postimeesew18860101.2.3 3 Tagasiwaade 1885 aasta pääle
1 postimeesew18860101 postimeesew18860101.1.1 postimeesew18860101.2.4 4 Isamaalt
1 postimeesew18860101 postimeesew18860101.1.2 postimeesew18860101.2.5 5 Soome maalt.

Valimist ülevaate saamine

Kui meil on olemas andmestiku metainfo ühes tabelis, võime proovida sellest mõningat ülevaadet saada. Vaatame, mitu sõna on valimis igal aastal ja seejärel kuidas need see sisuhulk jaotub artikli tüüpide vahel. Alustuseks vaatame mitu artiklit me valimisse saime.

nrow(subset_meta)
## [1] 763629
subset_meta %>% 
 group_by(year) %>% 
 summarise(words=sum(LogicalSectionTextWordCount)) %>% 
 ggplot(aes(x=year,y=words))+
 geom_col()

subset_meta %>% 
 group_by(year,LogicalSectionType) %>% 
 summarise(words=sum(LogicalSectionTextWordCount)) %>% 
 ggplot(aes(x=year,y=words,fill=LogicalSectionType))+
 geom_col()

Valimi põhjal vaheandmestike tegemine

Me saame salvestada meile olulise informatsiooni valimist eraldi muutujasse. Kui me teeme tekstiotsinguid, siis tihti huvitab meid, kui sagedasti esinevade meie otsingu tulemused valimis. Selle jaoks peame võrdlema oma otsingu tulemusi valimi enda suurusega. Teeme kaks ülevaatetabelit: 1) mitu artiklit oli valimis igal aastal, 2) mitu sõna oli valimis igal aastal. Neid kasutame veidi hiljem otsingutulemustega võrdlusel.

subset_articlecounts <- subset_meta %>% 
 count(year)

subset_wordcounts <- subset_meta %>% 
 group_by(year) %>% 
 summarise(words=sum(LogicalSectionTextWordCount))

Otsing

Üks levinumaid tekstikogude kasutusviise on tekstiotsing: me tahame leida tekste, mis on seotud mõne meie huvialaga ja näha, mida neis kirjutati, millal need ilmusid ning kuidas need seostuvad üldiste trendidega tekstikogus.

Praegu teeme me otsingud meie näidisküsimuse järgi. Meid huvitavad erinevad energiaallikad 20. sajandi alguses ja võime otsida mõnd, mida me teame, et seal peaks olema - näiteks auru, elektrit ja hobuseid. Teeme otsingud sõnaosale: otsime tekste, mis sisaldavad kuskil sees sõnaosa 'auru', 'elekt', 'hobu'. Kasutame ainult sõnaosi, et võimaldada vasteid erinevates käänetes ja liitsõnades.

Meie tekstiotsing (do_subset_search) salvestab leitud artiklid ühte faili. Kui tekste kasutada korduvalt siis tasub edaspidi otsing vahele jätta ja lugeda juba otse failist. Otsing meie valitud Postimehe vanadest lehtede 763629 artiklist kestab umbes 2-3 minutit. Seejärel loeme need sealt välja ja seome metaandmetega (left_join). Lõpuks vaateme oma otsingusõna kontekstis +/- 30 tähemärki (get_concordances). Teeme seda kõigi kolme sõnaga ja salvestame tulemused eraldi muutujatesse.

searchterm<- "auru"
searchfile<- "aur.txt"
do_subset_search(searchterm=searchterm, searchfile=searchfile,subset)
texts3 <- fread("aur.txt",header=F)[,.(id=V1,txt=V2)]
texts_w_meta3 <- texts3 %>% left_join(subset_meta %>% select(LogicalSectionID,LogicalSectionTitle,LogicalSectionType,LogicalSectionTextWordCount,MeanOCRAccuracyVol,docid,year),by=c("id"="LogicalSectionID"))
concs3 <- get_concordances(searchterm=searchterm,texts=texts3,before=30,after=30,txt="txt",id="id")

searchterm<- "elekt"
searchfile<- "elekter.txt"
do_subset_search(searchterm=searchterm, searchfile=searchfile,subset)
texts4 <- fread("elekter.txt",header=F)[,.(id=V1,txt=V2)]
texts_w_meta4 <- texts4 %>% left_join(subset_meta %>% select(LogicalSectionID,LogicalSectionTitle,LogicalSectionType,LogicalSectionTextWordCount,MeanOCRAccuracyVol,docid,year),by=c("id"="LogicalSectionID"))
concs4 <- get_concordances(searchterm=searchterm,texts=texts4,before=30,after=30,txt="txt",id="id")

searchterm<- "hobu"
searchfile<- "hobu.txt"
do_subset_search(searchterm=searchterm, searchfile=searchfile,subset)
texts5 <- fread("hobu.txt",header=F)[,.(id=V1,txt=V2)]
texts_w_meta5 <- texts5 %>% left_join(subset_meta %>% select(LogicalSectionID,LogicalSectionTitle,LogicalSectionType,LogicalSectionTextWordCount,MeanOCRAccuracyVol,docid,year),by=c("id"="LogicalSectionID"))
concs5 <- get_concordances(searchterm=searchterm,texts=texts5,before=30,after=30,txt="txt",id="id")

Võime seeläbi näiteks võrrelda - palju tulemusi üldse oli. Saame auru-tekste 22726, elektri-tekste 30262, hobu-tekste 54030.

nrow(texts3)
## [1] 22726
nrow(texts4)
## [1] 30262
nrow(texts5)
## [1] 54030

Huvitav oleks teada, kuidas nad jagunevad korpuses ajas. Siin võime kokku lugeda mitu teksti igas aastas leiti ja lisada igale andmestikule tunnusväärtuse. Seejärel lisame need leidude numbrid järjestikku ning seome nad kõik ülevaatega valimist - mille me tegime paar lõiku tagasi. Teeme loodud andmestikust graafiku ja vaatame, kuidas leitud artiklite osakaal tervikkorpusest muutub ajas. Võime näha midagi, mida võisime juba ette aimata: aurujõud muutub vähem sagedasemaks samas kui elektri sagedus kasvab. Hobujõud püsivad aktuaalsena perioodi vältel (võimalik et see on ka osaliselt tingitud sellest, et autode reklaamis mängib olulist osa, mitu hobujõudu neil on).

text_articlecounts3 <- texts_w_meta3 %>% 
 count(year) %>% mutate(set="aur")
text_articlecounts4 <- texts_w_meta4 %>% 
 count(year) %>% mutate(set="elekter")
text_articlecounts5 <- texts_w_meta5 %>% 
 count(year) %>% mutate(set="hobu")

text_articlecounts3 %>% 
 rbind(text_articlecounts4) %>% 
 rbind(text_articlecounts5) %>% 
 left_join(subset_articlecounts,by="year") %>% 
 ggplot(aes(x=year,y=n.x/n.y,color=set))+
 geom_line()

ggsave("plots/aur_elekter_hobu.png",width=6,height=5)

Sõnade vaatamine

Edasi võib meid huvitada vaadata tulemusi lähemalt: kui kõigist teemadest räägiti terve aja vältel, siis millest konkreetsemalt seal räägiti. Ühe lihtsama küsimusena võime vaadata, milliseid energialiigi liitega sõnu kasutati. Selleks teeme meie sõnade lähikonteksti tekstijupid sõnatabeliteks, kus on üks sõna rea kohta. Ja võtame sealt välja kõik sõnad, mis sisaldavad neis meie otsingut. Vahepeal muudame ka kõik w-d v-deks, et üleminek w-lt v-le kirjaviisis ei segaks meie loendamist.

wordcounts3 <- concs3 %>% 
 unnest_tokens(word,context) %>% 
 mutate(word=str_replace_all(word,"w","v")) %>% 
 count(word,sort=T)

auru <- wordcounts3 %>% 
 filter(str_detect(word,"auru"))

Võime vaadata esimest tulemust. Osad vasted tunduvad põnevamad: võime teha nende kohta märkuse edasiseks. Võtame näiteks "aurulaev", "aurukatel", "auruveski", "aurumasin" ja mõned veel.

auru %>% head(50)
##       word  n
## 1:     auru 4676
## 2:   aurulaev 3403
## 3:   aurulaeva 3121
## 4:    auruga 894
## 5:   aurukatel 652
## 6:  aurulaevad 631
## 7:     aurul 541
## 8:  aurulaevade 484
## 9:   auruveski 440
## 10:   aurukatla 428
## 11:  aurulaevaga 401
## 12:    maurus 356
## 13:   aurumasin 291
## 14:   aurulokke 267
## 15:  aurulaeval 244
## 16:  aurumasinad 233
## 17:  aurukatlad 225
## 18:   aurujõul 214
## 19:   aurukatal 186
## 20:    aurult 186
## 21:  aurumasina 182
## 22:   aurulaevu 178
## 23:     aurud 158
## 24:     aurus 152
## 25:    mauruse 148
## 26:  aurulaevale 136
## 27: aurumasinate 136
## 28: aurumasinaid 133
## 29:  aurukatlaid 132
## 30:  aurukatelde 119
## 31: aurulaevadel 111
## 32:  aurupritsi 109
## 33:  aurukatlaga 104
## 34:   aurupaat 104
## 35:   aurulokid 103
## 36:    auruks 101
## 37:  aurujõulise  94
## 38:    aurust  91
## 39:    veeauru  89
## 40: aurulaevadega  85
## 41:   aurujõuul  77
## 42: aurumasinaga  77
## 43:   auruprits  77
## 44:  aurujõuuga  75
## 45:  aurukatelt  74
## 46:   sauruses  73
## 47:  aurumasinat  71
## 48: auruvärvimise  70
## 49:  aurukatalde  66
## 50: aurulaevadele  66
##       word  n

Teeme sama ka elektri ja hobu sõnadega. Kirjutame samuti välja ka sealt mõned nimed, mis meid huvitaks.

wordcounts4 <- concs4 %>% 
 unnest_tokens(word,context) %>% 
 mutate(word=str_replace_all(word,"w","v")) %>% 
 count(word,sort=T)

elek <- wordcounts4 %>% 
 filter(str_detect(word,"elekt"))
elek %>%
 head(50)
##          word   n
## 1:       elektri 12145
## 2:    elektrijaama 3089
## 3:     elektrivalg 2879
## 4:       elekter 2731
## 5:      elektriga 1904
## 6:      elektriv 1346
## 7:     elektrijaam 1111
## 8:      elektrit 1026
## 9: elektrivalgustusega  941
## 10:    elektrivoolu  875
## 11:   elektrivalgust  704
## 12:   elektrotehnika  584
## 13:  elektrivalgustus  533
## 14:  elektrivalgustuse  527
## 15:       elektr  411
## 16:        elekt  333
## 17:    elektrijaamas  294
## 18:    elektrimootor  269
## 19: elektrifitseerimise  251
## 20:      elektrita  245
## 21:   elektrijaamast  241
## 22:     elektrijõul  241
## 23:       elektro  231
## 24:    elektrivalgus  225
## 25:    elektriliini  214
## 26:   elektrienergia  179
## 27:  elektrivalgusega  179
## 28:      elektrist  157
## 29:   elektrijaamale  156
## 30:    selektsiooni  151
## 31:     elektrilamp  141
## 32:   elektrimootorid  132
## 33:     elektrivool  132
## 34:   elektriraudtee  126
## 35:     elektrijõu  124
## 36:    elektrilambid  123
## 37:   elektrienergiat  118
## 38:   elektrijaamade  118
## 39: elektrifitseerimine  115
## 40:      castelekt  110
## 41:   elektriliinide  106
## 42: elektrivarustusega  105
## 43:    elektrivõrgu  100
## 44:   elektrimootorit  99
## 45:   elektrivalguse  99
## 46:      lastelekt  98
## 47:   elektrimootori  92
## 48:  elektrivalgustust  84
## 49: elektrofitseerimise  82
## 50:   elektrilampide  81
##          word   n
wordcounts5 <- concs5 %>% 
 unnest_tokens(word,context) %>% 
 mutate(word=str_replace_all(word,"w","v")) %>% 
 count(word,sort=T)

hobu <- wordcounts5 %>% 
 filter(str_detect(word,"hobu"))
hobu %>%
 head(50)
##        word   n
## 1:     hobuse 20991
## 2:     hobune 12613
## 3:     hobust 9919
## 4:     hobuste 8844
## 5:     hobused 6907
## 6:    hobuseid 6295
## 7:    hobusega 3961
## 8:    hobustega 3022
## 9:     hobusel 1194
## 10:    hobusele 1122
## 11:   kahehobuse 1102
## 12:    tööhobune  857
## 13:      hobu  852
## 14:  hobuseriistu  774
## 15:    hobustele  759
## 16: hobusekasvatuse  739
## 17:    hobustest  651
## 18:    ühehobuse  632
## 19:    hobusest  628
## 20:    hobustel  596
## 21:     hobusid  542
## 22:   tööhobused  519
## 23:      hobus  442
## 24:    tööhobust  392
## 25:  hobuseriistad  362
## 26:   tööhobuste  289
## 27:   hobusejõudu  258
## 28:   hoburaudtee  247
## 29:   hobusemees  210
## 30:  hobusevarguse  199
## 31:   suguhobuste  198
## 32:  hobuseriistud  197
## 33:  hobuseruumiga  184
## 34:   hobuseliha  182
## 35:  hobusemeheks  181
## 36:   hobuseraua  179
## 37:    tööhobuse  176
## 38:   tööhobuseid  166
## 39:     hobule  161
## 40:  hobusejõuline  161
## 41:   hobusetalli  155
## 42: hobusekasvatus  149
## 43:   hobusevaras  146
## 44:   märahobune  143
## 45: hobuseriistade  142
## 46:   ratsahobuse  140
## 47:   noorhobuste  139
## 48:   hobusemeest  137
## 49: hobuserautamise  131
## 50:   hobusetall  130
##        word   n

Nüüd võime tehaks tekstide põhjal miniuuringu. Otsime välja kõik sõnad, mis sisaldavad meile huvitavaid fraase ja vaatame, millal tekstid nende kohta ilmusid. Selleks seome meie sõnakontekstide tabeli taaskord metainfoga, mis sisaldab avaldamise aja informatsiooni ja kuvame neid eraldi graafikutes. Paneme punkti iga leiu kohta ja ajame neid veidi sassi. Nii saame lihtsa ülevaate sellest, millal mis teemast räägiti.

concs_w_meta3 <- concs3 %>% left_join(subset_meta %>% select(LogicalSectionID,LogicalSectionTitle,LogicalSectionType,LogicalSectionTextWordCount,MeanOCRAccuracyVol,docid,year),by=c("id"="LogicalSectionID"))
concs_w_meta4 <- concs4 %>% left_join(subset_meta %>% select(LogicalSectionID,LogicalSectionTitle,LogicalSectionType,LogicalSectionTextWordCount,MeanOCRAccuracyVol,docid,year),by=c("id"="LogicalSectionID"))
concs_w_meta5 <- concs5 %>% left_join(subset_meta %>% select(LogicalSectionID,LogicalSectionTitle,LogicalSectionType,LogicalSectionTextWordCount,MeanOCRAccuracyVol,docid,year),by=c("id"="LogicalSectionID"))
graafik<- concs_w_meta3 %>% 
 unnest_tokens(word,context) %>% 
 filter(str_detect(word,"aur")) %>% 
 mutate(word=str_replace(word,"w","v")) %>%
 mutate(type=str_extract(word,"aurulaev|aurukat|auruveski|aurumasin|aurulok|aurujõu|auruprits|veeaur|auruvärv")) %>% 
 filter(!is.na(type)) %>% 
 ggplot(aes(x=year, y=type))+
 geom_jitter(alpha=0.6)

graafik